Santa Cruz do Sul, RS 04 10°C
MIN. 
9 °C
MÁX. 
22 °C