Santa Cruz do Sul, RS 02 21°C
MIN. 
16 °C
MÁX. 
28 °C