Santa Cruz do Sul, RS 02 31°C
MIN. 
15 °C
MÁX. 
32 °C