Santa Cruz do Sul, RS 02 26°C
MIN. 
14 °C
MÁX. 
28 °C