Santa Cruz do Sul, RS 06 18°C
MIN. 
21 °C
MÁX. 
29 °C