Santa Cruz do Sul, RS 10 17°C
MIN. 
19 °C
MÁX. 
27 °C