Santa Cruz do Sul, RS 02 18°C
MIN. 
13 °C
MÁX. 
22 °C