Santa Cruz do Sul, RS 01 19°C
MIN. 
15 °C
MÁX. 
26 °C