Santa Cruz do Sul, RS 10 18°C
MIN. 
17 °C
MÁX. 
22 °C