Santa Cruz do Sul, RS 01 16°C
MIN. 
11 °C
MÁX. 
25 °C