Santa Cruz do Sul, RS 05 17°C
MIN. 
15 °C
MÁX. 
23 °C