Santa Cruz do Sul, RS 03 25°C
MIN. 
19 °C
MÁX. 
26 °C