Santa Cruz do Sul, RS 05 20°C
MIN. 
17 °C
MÁX. 
24 °C