Santa Cruz do Sul, RS 01 14°C
MIN. 
13 °C
MÁX. 
28 °C