Santa Cruz do Sul, RS 10 17°C
MIN. 
12 °C
MÁX. 
22 °C