Santa Cruz do Sul, RS 07 14°C
MIN. 
14 °C
MÁX. 
18 °C