Santa Cruz do Sul, RS 05 26°C
MIN. 
16 °C
MÁX. 
29 °C